Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Kryteria dochodowe

Czcionka:

Aby otrzymać pomoc nie można przekroczyć kryterium dochodowego:

  • wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 634 zł miesiecznie,
  • wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi - 514 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. Ubiegając się o pomoc w sierpniu, trzeba przedstawić dochód z lipca. A więc sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, dofinansowanie do czynszu, dochody z tytułu gospodarstwa rolnego i inne).

Do dochodu nie wlicza się:

  • podatku skarbowego,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegający się o wsparcie,
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
  • świadczeń otrzymywanych w ramach prac społecznie użytecznych.

UWAGA!!! powyższe kwoty są aktualne mogą one ulec zmianie, o każdych zmianach Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował na bieżąco.

PRZYKŁADY OBLICZANIA DOCHODU

Przykład 1 - dochód w czteroosobowej rodzinie

    Kryterium dochodowe wg Ustawy Miesięczny dochód rodziny
Pierwsza osoba mąż bezrobotny 514zł zasiłek dla bezrobotnych do 21.12.2014r. w wys. 511,00zł
Druga osoba żona pracuje 514zł Wynagrodzenie za pracę netto 1400zł
Trzecia osoba dziecko 6 lat 514zł Zasiłek rodzinny 106,00zł
Czwarta osoba dziecko 2 lata 514zł Zasiłek rodzinny 77,00zł
  Razem 2056zł   Razem 2094zł

Powyższy przykład obrazuje, iż dochód rodziny przekracza kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej i właściwie nie przysługuje im pomoc finansowa. Sytuacje wyjątkowe, kiedy pomoc może zostać przyznana osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, zasiłek celowy.

Przykład 2 - dochód w czteroosobowej rodzinie

    Kryterium dochodowe wg Ustawy Miesięczny dochód rodziny
Pierwsza osoba mąż bezrobotny 514zł 0zł
Druga osoba żona orzeczona całkowitą niezdolnością do pracy (dawna II grupa inwalidzka) 514zł Dodatek mieszkaniowy 215zł
Trzecia osoba dziecko 6-letnie 514zł Zasiłek rodzinny 106 zł
Czwarta osoba dziecko 4-letnie 514zł Zasiłek rodzinny 77zł
    Razem 2056złzł Razem 398zł

2056zł - 398zł = 1658zł

Powyższy przykład obrazuje, iż dochód rodziny nie przekracza kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej o 1658zł. Rodzina może więc otrzymać np. zasiłek okresowy, ale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może on być wyższy niż 1658zł miesięcznie.