Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Kryteria przyznawania

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu przez osoby stale razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe wynosi odpowiednio:

       powierzchnia normatywna      powierzchnia powiększona o 30%
dla 1 osoby            35,00m2      45,50m2
dla 2 osób           40,00m2      52,00m2
dla 3 osób           45,00m2      58,50m2
dla 4 osób           55,00m2      71,50m2
dla 5 osób           65,00m2      84,50m2
dla 6 osób           70,00m2      91,00m2

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób powierzchnię użytkową tego lokalu zwiększa się o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim bądź wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

  • w gospodarstwie wieloosobowym - 1500 zł
  • w gospodarstwie jednoosobowym - 2100 zł

(Najniższa emerytura z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi - 1200 zł
wyżej podany dochód obowiązuje od 01.03.2020r. i ulega zmianie w momencie waloryzacji rent i emerytur)