Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
       Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017.
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

I. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasadzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, sprawa o egzekucję alimentów toczy się u komornika sądowego, ale egzekucja okazała się bezskuteczna.

II. Co to jest bezskuteczna egzekucja?

Przez bezskuteczność egzekucji rozumie się taką egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

III. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

  1. 18 roku życia;
  2. w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia;
  3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo;

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

IV. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015 r. (dla osób ubiegających się o świadczenie od 01.10.2016 r.)

V. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

VI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

VII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  2. Zawarła związek małżeński;

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

IX. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

  1. Oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
  2. Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
  3. Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację;
  4. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2015 r.