Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Becikowe

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 zajmuje się wypłatą "becikowego" - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców miasta i gminy Wołomin na wszystkie nowo narodzone dzieci.

Termin złożenia dokumentów nie może przekraczać 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

"Becikowe" przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł, w wysokości 1000 zł na każde żywe urodzone dziecko.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:

 1. Zaświadczenie lekarski lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 2. Oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
 3. Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;
 4. Kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz wyroku zasądzającego świadczenia alimentacyjne;
 5. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 r.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art 27, art 30b, art 30c, art 30e, art 30f utawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny.
 7. Oświadczenie o deklarowanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.
 8. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 9. Dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
 10. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 11. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 12. Inne dokumenty w tym oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi.