Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

STYPENDIA SZKOLNE

Czcionka:

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.),

W roku szkolnym 2019/2020 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2019/2020

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2019r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2020r.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Wołomin

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie miasta Wołomin​
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

                 

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ

DOCHODÓW ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019r.

 

 1. zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze,
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2019,
 3. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto,
 4. w przypadku korzystania z OPS niezbędne jest potwierdzenie upoważnionego pracownika
 5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 6. w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium w jego imieniu,
 7. kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych,
 8. osoby bezrobotne - zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września 2019r.
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
 • Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
   

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2019 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2020 r. – za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

 1. Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie przyjęty.

 

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

 1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego,
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 6. mundurek szkolny,
 7. przybory i materiały do nauki zawodu,
 8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 9. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
 10. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur

z dołączonym potwierdzeniem wpłaty i umowy o świadczeniu usług)

 1. komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy

(1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,

 1. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry

(z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),

 1. sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne (plecak, śpiwór),
 2. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu

(z zaświadczeniem/oświadczeniem  o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),

 1. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen dotyczące wyłącznie ucznia,
 2. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 3. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 4. koszty dojazdu do szkół,
 5. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
 6. koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 7. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY 2019/2020r.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek Zasiłek szkolny 2019

Utworzono dnia 28.08.2019, 13:35

Wniosek Stypendium szkolne 2019

Utworzono dnia 28.08.2019, 13:35