Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

STYPENDIA SZKOLNE

Czcionka:

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

W roku szkolnym 2017/2018 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

 

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2017/2018

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2017r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2018r.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania  się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273 poz. 2703).

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Wołomin

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie miasta Wołomin
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

 

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:

Przychód wykazany na zaświadczeniu (np. z zakładu pracy)  pomniejszamy o należy podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

 

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO:

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Mnożymy te dwie wartości i otrzymujemy dochód z gosp. rolnego

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW ZA MIESIĄC     SIERPIEŃ 2017r.

 

 • zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2017,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto,
 • w przypadku korzystania z OPS niezbędne jest potwierdzenie upoważnionego pracownika
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się oświadczenia w jego imieniu,
 • kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 01 września do dnia 15 września 2017r.

 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2017 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2018 r. – za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 • Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie przyjęty.
 • Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018r będą wydawane od dnia 16 sierpnia 2017r.

 

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

 1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, lub dres – po 2 szt.),
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 7. mundurek szkolny,
 8. przybory i materiały do nauki zawodu,
 9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 10. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
 11. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty i umowy o świadczeniu usług)
 12. komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 13. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
 14. sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne (plecak, śpiwór),
 15. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem  o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
 16. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen dotyczące wyłącznie ucznia,
 17. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 18. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 19. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 20. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
 21. koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 22. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

 

Uwaga:

 • Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
 • istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.
 • Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty, skarpety itp.) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.